Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD KINA METRO 70

1. Provozovatelem kina je KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace (dále jen kino METRO 70) se sídlem na adrese Školní 3694/1, Prostějov 79601, zřizovaná Statutárním městem Prostějov.

2. Kino METRO 70 je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, přímých přenosů, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI v rozlišení 4K se zvukovým záznamem Dolby Digital. Kino je vybaveno pro projekci 3D filmů. Kapacita sálu je 362 míst + 4 místa pro pohybově znevýhodněné. Kino je bezbariérové.

3. Návštěvník zakoupením vstupenky vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Provozního řádu. Výjimky z tohoto Provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina. Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou u vstupu do kina a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu trvání představení.

4. Návštěvníkům je zakázáno účastnit se představení, pokud nesplňují věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla dle § 4, písm c) a d) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi); návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat provozovateli kina skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. V souladu s § 5  Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) uvádí kino přístupnost filmů na webových stránkách kina www.metro70.cz u jednotlivých představení. Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich plné odpovědnosti je posouzení, zda je dané filmové představení označené dle § 4, písm a) a b) Předpisu č. 496/2012 Sb (Zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

5. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Státního fondu kinematografie. Kino poskytuje 50% slevy na vstupné držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Na vybraná představení poskytuje slevy pro děti do 12 let. Děti do 3 let mají vstup zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.

6. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupenou vstupenku nelze vrátit. Rezervace neposkytujeme.

7. Pokladna se uzavírá 30 minut po zahájení večerního představení, lístky je však možné zakoupit pouze do zahájení posledního představení.

8. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit. Návštěvníkům je zakázáno především rušit filmová představení hlasitým hovorem, pískáním a jiným způsobem odporujícím zásadám společenského chování, používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jakýchkoli projevů hanobících rasu, náboženství nebo etnikum, nosit ve všech prostorách kina střelné zbraně nebo být jinak ozbrojen, jakkoli poškozovat majetek kina, včetně psaní, stříkání sprejem, škrábání, apod., úmyslně poškozovat bezpečnostní nebo protipožární zařízení. V případě poškození prostor a vybavení kina má provozovatel nárok na náhradu škody.

9. Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné zdravotní problémy velmi citlivých jedinců při návštěvě 3D projekce (nevolnost, bolení hlavy, únava očí apod.).

10. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti je zakázáno používat mobilní telefon.

11. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

12. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál, avšak pouze tlumeně.

13. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.

14. Nedílnou součástí filmového představení, na které je zakoupena vstupenka, je i reklamní blok, který se skládá z komerčních reklamních sdělení a z filmových upoutávek; délka reklamního bloku však není zahrnuta do celkové délky příslušného filmového titulu.

15. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina. Šatna je v kinem stanoveném období k dispozici zdarma, za odložené věci kino neručí.

16. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat nápravu.

 Tento provozní řád je platný od 1. 1. 2019.

 V Prostějově dne 17.12. 2018    

Mgr. Barbora Kucsa Prágerová

ředitelka kina

 

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.